ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ምንቅስቓስ ዓለም ለኻዊ ይኣክል ናይ ሓባር ጽምዶ ንናይ ስራሕ ዕማም ሓዱሽ ስምምዕ ከም ዝተፋራረሙ ገሊጹ።

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ምንቅስቓስ ዓለም ለኻዊ ይኣክል ናይ ሓባር ጽምዶ ንናይ ስራሕ ዕማም ሓዱሽ ስምምዕ ከም ዝተፋራረሙ ገሊጹ።
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ 2020 ኣትሒዙ ብናይ ሓባር ስምምዕ ንናይ ሓባር ስራሕ ዝቖመ ጥርናፈ ናይ ሸውዓተ ውድባት እዩ ኔሩ። ኣብ 2021 ወርሒ 2 ሰለስተ ውድባት: ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ወድብ ሓድነት ንዴሞክራሳዊ ለውጢ: ከምኡ ውን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ናብ ፍጹም ስልሳዊ ሓድነት ብምእታው: ሕዳር 2021 ቦኽሪ ሓድነታዊ ጉባኤ ብምክያድ ሎሚ “ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን” ተባሂሉ ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት መበል ሓምሻይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ውድብ እዩ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መዳይ “ዜናን ባህልን: ዲፕሎማሳዊ ርክባት: ህዝባዊ ጎስጋሳት” ኣብ ዝብሉ ተሳማሚዑ ዝሰርሕ ጥርናፌ ዓበይቲ ውድባት ኤርተርትራ እዩ። ኣብ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ተጠርኒፈን ዘሎዋ ውድባት:
“1* ወድብ ሓድነት ኤርተራውያን
2* ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
3* ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራሳዊ ለውጢ
4* ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር
5* ዲሞክራሳዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ።”
እያቶም። እዞም ውድባት ብምውህሃድ “ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ” ብዝብል ስም ኣብ ዝሳማማዕሉ ናይ ሓባር ዕማም ብምስልሳል: ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራን ዓለም-ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያንን ርክቦም ዘካይዱ ዘሎዉ።
ቀጺሉ ዝተገብረ ስምምዕ፥ ተኸታታሊ ርክባትን ዓሚቚ ዘተታትን፡ ክልቲኦም ወገናት፡ ኣብ ዲፕሎማሲ፡ ሜድያን ህዝባዊ ምልዕዓልን ዘተኮረ ዕዮ ብሓባር ንክዓዩ “መዘክር ምርድዳእ” ፈሪሞም። እዚ ሰነድ እዚ ንኣገዳስነት ምልዕዓል ሃገራዊ ዓቕምታትን ኣድላይነት ናይ ሓቢርካ ምስራሕን ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብቐጻሊ
ንናጽነትን ካብ ቀይዲ ንምውጻእ ዘካይዶ ቃልስን ደፋኢ ተራ ንምብርካት ዝዓለመ ኢዩ።
እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ዝጽዕቱ ሃገራውያን ሓይልታት ዝግበር
ምትሕግጋዝ፡ ምትእምማን ፈጢሩ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝድለ ዘሎ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ሓጋዚ ተራ ከም ዝጻወት ክልቲኦም ወገናት ብጽኑዕ ኣረጋጊጾም። ኣብዚ ምርኩስ ብምግባር ከኣ ክልቲኦም ወገናት፡ ኣብ ንጹር
ፖለቲካዊ ራእይ ዝተሞርኮሰ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ-ምልካዊ ምሕደራ ኣሊኻ ኣብ ቦትኡ ናይ ህዝቢ ናጽነት፡ ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈኖ ስርዓት ንምፍጣር ዝዓዩ ሓይልታት ብሓባር ከስርሕ ዝኽእል ሓደ ሃገራዊ መርሓ ቕርጺ
ክፈጥሩ ተሰማሚዖም። ኣብዚ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ፡ እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውያን ሓይልታት ጥርናፈ፡ እቲ ዝበዘሐ ክፋል ናይ ኣብ ተቛውሞ ዘለዉ ሓይልታት ኮይኑ፡ እቲ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን ከኣ 11 ሃገራት ዘማእከለ
ጽላል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኢዩ።
ወድቀት ንፋሽሽታውያን ውልቀ መለኽቲ
ዓወት ንዴሞክራሳዊ ህዝባዊ ቃልሲ!!