ሶሉስ , 6 ታሕሳስ 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ
ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ው.ሓ.ኤ)፣ ብዕለት 09 ሓምለ 2022፣ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብጻይ ተስፋይ ኣለም ፣ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ብምሃብ ፣ ብምኽንያት ኣጋጣሚ ብዓል ዒድ ኣል-ኣድሓ ንብጾት ኣመንቲ ምስልምና ናይ እንቋዕ ኣብዚ ኣብጽሓኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
ማእከላይ ባይቶ ኣብ’ዚ 3ይ ስሩዕ ኣኺባኡ፣ ብዛዕባ ናይ ፈጻሚት ሽማግለ ኣብያተ-ጽሕፈት ናይ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ተቐቢሉ፤ ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ ውድብን ብመሰረት ተወጢኖም ዝነበሩ ናይ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈ/ሽ መደብ ዕዮታትን ከኣ ንዝቐረቡ ጸብጻባት ብሰፊሑ ተመያይጥሉ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝተራእየ ውድባውን ከባብያውን ምዕባሌታት ብምርኣይ፣ ዕዉት ስርሓት ከም እተሰላሰሉ መዚኑ። ልዕሊ ዝኾነ ድማ ናብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ዝቀንዐ ውዳበታት እናሰፍሐ ምኻዱ ማእከላይ ባይቶ ናእዳኡ ብምግላጽ ዝያዳ ክሰፍሕ ፈጻሚ ኣካል ከኣ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣተባቢዑ። ካብዚ ቀጺሉ ከኣ ንዝመጹ 6 ኣዋርሕ ዘገልግሉ፣ ፈጻሚት ሽማግለ ንኣብያተ-ጽሕፈትን ንውድብን ይምጥን ኢሎም ዘቕረብዎ ውጥን መደብ-ዕዮታት፣ ማእከላይ ባይቶ ተቐቢሊ። ድሕሪ ዓሚቚ ፍተሻን ክትዕን ከኣ ማእከላይ ባይቶ ብዘይ ዝኾነ ተቓውሞ ብምሉእ ዕግበት 100% ድጋፉ ብምሃብ ኣጽዲቑ። ኣብ’ዚ ኣኼባ፣ ኣብ መንጎ እዚ ናይ 6 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ዕቱብ ስራሓት ኣብ ምውህሃድን ምሕያል ውድብና ዘተኮረ ኮይኑ፣ ካብ’ዚ ብዝበለጸ ዘተባብዕ ድማ መስርሕ ምጽንባር ሓደስቲ ተቓለስቲ ናብ ውድብና ኢዩ። ምንቅስቓስ ተራ መንእሰያት ንለውጢ ከሙኡ’ውን ካብ ሱዳን ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ተጸንቢሮሙና። ባይቶ ነዚ ጸብጻባት ድሕሪ ምስምዑ፣ እዞም ክለተ ውድባት፣ ጉዳይ ሃገርን ህዝባን ዝሓልፍዎ ዘሎዉ ኵነታት ተረዲኦም ኣብ’ዚ ንነብረሉ ዘሎና ዘይልሙድ እዋን ኣዝዩ ተባዕ ስጕመታት ብምውሳድ፣ ካብ ተለሚዱ ዝነበረ ፍሉይ ጠለብን ወጠጥን ኣውጊዶም፣ ናብዚ ውድብ ምጽንባሮም ማእከላይ ባይቶ ንኣስተብህሎኦምን ሓልዮቶምን ኣብ ቃልሲ ዘለዎም ድሌትን ብምምዛን ዓቢ ሞጎስን ኣድናቖትን ሂብሉ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ምህናጽ ሃገራዊ ቃልሲ ዘለዎ ተራ ዓቢ ብምዃኑ ከም ኣርኣያ ኮይኑ ዝያዳ ክስረሓሉ ማእከላይ ባይቶ ኣተባቢዑ።
ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ሎሚ ውጺኢት ናይ ብዙሓት ውዳቤታት ማለት ቅድሚ ጉባኤን ኣብ መስራቲ ጉባኤ ሓድነት ዝገበራ 3 ውድባትን ድሕሪ ጉባኤ ዝተጸንበሩ ውዳቤታትን ብሓደ ስነልቦናን ፖለቲካዊ ባህልን ዝተሃንጸ ውድብ ኮይኑ ኣሎ። ነቶም በዚ ሞዴል እዚ ክጽንበሩ ኣብ መስርሕ ዘለው ጥርናፈታት ምስህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ግምት ብምእታው ክቀላጠፍ፣ ካልኦት ምንቅስቓሳትን ውድባትን ’ውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ወሲዶም ግብራዊ ምጽንባር ከካይዱን ክድርዑናን በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒት ነቕርብ ኣሎና። ኣብ ምውህሃድ ደንበ ፍትሒ፣ ውድብና ኣብ ኩሎም ንሓድነት ዝወስዱ ንጥፈታት ከይተሓለልና እንሰርሕ ዘሎና ውድብ ኢና። ኣብ ዝካየድ ዘተ ፖለቲካዊ ሓይልታ ከምኡ’ውን ዓለም ለኻዊ ይኣክል ውድብና ርኡይ ተራ ጸኒሕዎ ኢዩ።
ኣብ መደምደምታ፣ ጻዊዕት ንኩሉ ደላዪ ፍትሒ ህዝብና፣ ክንዲ ህግደፍ ዝኣክል ከዳዕ ኣብ ኤርትራ ኣራጢጡ ንህዝብና እና ኣጽነቶ ከሎ፣ ካልኦት መድረኾም ዘይሓለው ጠለባት ንረብሓ ቃልስና ከምዘይኮነ ብምእማን፣ ነዚ መድረኽ እዚ ዝበቅዕ ውሳነታት ክንወስድ ኩነታትና ይጠልበና ኣሎ። ዘለናዮ ሃዋሁው ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ፣ ንሰብአዊ ክብርና ከም ህዝቢ፣ ንልዑላውነትና ከአ ከም ሃገር ንምውሐስ፣ ትርግታ ህዝብና ክንስሕብ፣ ናብ አዝዩ ሐያል ሐርነታዊ መኸተ ክንአቱ ዘገድድ ክውንነት ክንጽመድ እንኮ ምርጫና ኢዩ ንብል።
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!
ሰክረታርያ ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ
12 ሓምለ 2022