ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

መግለጺ ዉድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጲያ

ዉድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ንህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ብደቒቕ ክንከታተሎ ጸኒሕናን ኣለናን። እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ኣዕናዊ ኲናት ንኢትዮጲያ ጥራይ ዘይኮነ ንሃገርናን ንመላእ ዞባናን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥፍኣት ጎደና ዝሸምም ምኻኑ ብሩህ እዩ። ሳዕቤን ናይዚ ኲናት ኣብ ልዕሊ ሕብረትሳባት ናይዚ ከባቢ ሰፍ ዘይብል ንዋታውን ሰብኣዉን ክሳራ ከስዕብ ከምዝኽእል ዝሰሓት ኣይኮነን።  ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ናብ ኣሰቃቒ ጽንተት ሕብረተሰባት ቅድሚ ምምዕባሉ ፍታሕ ንምርካብ ክጽዕርን ንዘሎ ጸገማት ኣብ ክሊ ጠረጼዛ ንኽፍታሕ ልዑል ተራ ክጻወት ይግባእ እንዳበልና መጸዋዕታና ነቕርብ።

እዚ ኣብ ኢትዮጲያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነተ ኲናት ሕጂ ሃንደበት ዝተፈጥረ ዘይኮነስ ካብ ጽባሕ ናይቲ ብምስምስ ለውጢ ኣብ 2018፡ ዶር ኣቢይ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ዝጀመረ ኮይኑ፡ ናብ ናይ ሓደ ህዝቢ መንነት ብዘተኮረ ናይ ምጭፍላቕ ስጉምቲ’ዩ ፈሊምዎ።  ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብመስዋእቲ ደቁ ዝረኸቦ መሰል ርእሰ ውሳነ መሰረት ብዝገበሮ ህዝባዊ መረጻ ዘይተዋሕጠሉ ዶር ኣቢይ፡ ምስ መራሕቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕድሕድ ናይ ቃላት ምውንጃል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሕጂ ናብ ዝልዓለ ደረጃ ናይ ኲናት ማዕቢሉ ይርከብ። 

ዶር ኣቢይ ኣብ ፋልማዩ ዝዝምሮ ዝነበረ ‘ፍቕሪ’ ዝብል ንኢትዮጺያ ብፍሉይ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብሓፈሻ ናብ ናይ ሰላምን ርግኣትን ሃዋሁ ክመርሖ እዩ ዝብል ሓያል እምነት ተነቢሩሉ ብምንባሩ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሰላም ኖቨል ሽልማት ከምዝለገሰሉ ይዝከር። እንትኾነ ግን ብዘሰንብድ ፍጥነት ካብ ትጽቢት ማሕበረሰብ ዓለም ወጻኢ ንገዛእ ህዝቡ ብዓሌትን ብሄርን ሓድሕዱ ብምንቛት ብዓቢኡ ካኣ ኲናት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ብምእዋጅ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ስርዓት ኣቢይ  ኣብ ታሪኻ ርእያቶ ናብ ዘይትፈልጥ ሓደገኛ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ ተሸሚማ ትርከብ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብተን ኣብ ውሽጢ ሃገረን ዜጋታተን ካብ ዝተሰደዱ ሃገራት ኣብ 1ይ ደረጃ ትርከብ። ኣብ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ’ውን እንተኾነ ምስቲ ደመኛ ህዝብና ዝኾነ ዉልቀ መላኺ ኢሰያስ ካብ ረብሓ ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ወጻኢ ኣብ ዉልቃዊ ድሌታቶም ምርኩስ ዝገበረ ምትእስሳር ብምፍጣር ኣንጻር ባህግን ቃልስን ህዝቢ ኤርትራ

ክጉዓዝ ጸኒሑን ኣሎን።

ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ግዜን እዋንን ዘይቅይሮ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዝጀምረ ሓባራዊ ታሪኽ ዘለዎም ህዝብታት እዮም። ናይዚ መርኣያ ድማ ነቲ ብዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝድገፍ ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ህዝብታት ሰፍ ዘይብል ዕንወትን ህልቒትን (genoside) ዝፈጸመ ፡ ካብ ኣፍሪቃ ብዘመናዊ ዕጥቁ ዝፍለጥ ሰራዊት ደርጊ  ሓምሽሾም ከም ዝተዓወቱ ዝፍለጥ ኢዩ። ድሕሪ ስዕረት ደርጊ ህዝቢ ኤርትራ ልዑላውነታ ዘረጋገጸት ሃገር ክምስርት እንከሎ፡ ህዝቢ ትግራይ ክኣ ልኡላውነት ኤርትራ ኣኽቢሩ  ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት እትኽተል  ሃገር ዝሃነጸ ህዝቢ እዩ።

ኣብቲ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኢ ብዝወሰደዎ ሓባራዊ ቃልሲ፡ ንዘለዎም ናይ ሓባር ክብርታትን ጸጋታትን  ሰናይ ዝኾነ  ዝምድናን ሕውነትን ዘረጋግጸ ኢዩ ።ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ መስርዕ ተሰሊፉ ነቲ ኣንጻር ህላውነቱ ተሃንዲዱ ንዝመጾ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ምምካት ይርከብ።  እዚ ድማ ከም ህዝቢ ጽንዓቱን ቆራጽንቱን ዘመስክር እዩ ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብሰንኪ ባርባራዊ ጭቖና ህግደፍ ካብ መረበቱ ተሰዲዱ ኣብ መሬትካ ተዓቚቡ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ንእተርእዮ ሰብኣዊ ሓልዮትን  ንዋታዊ ድጋፍን  ዘለና እኽብሮት ክንገልጸልካ ንፈቱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን’ዉን እንተኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ብዘይፍለ  ሙሉእ ደጋፋትካን ሓልዮትካን ከምእተርእዮ እምነትና ልዑል እዩ።

ዉድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ነቶም ስርዓት ምልኮም ከስፋሕፍሑ ኣብ ልዕሊ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ወራር ዘካይዱ ዘለዉ መሻርኽቲ እከይ ዶር ኣቢይን ኢሰያስን ብትሪ ንኹንን፡ ነቲ ንህሉው ናይ ኩናት ሃዋሁ ብሰላም ንምፍታሕ ከይተሓለለ ዝጽውዕን ተበግሶታት ዝወስድ ዘሎን፡ ንሪሙን ህላውነቱን ንምውሓስ ኣንጻር ወረርቲ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ከምዘለና ነረጋግጽ። 

ጽውዒት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ

ካብዚ ኣብ መላእ ዓለም ሰፍ ዘይብል ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ዕንወት ኣኸቲሉ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19ን ኣብ ዞባና ሳዕሪሩ ዘሎ ወረር ዕስለ ኣንበጣን ዝካኣለካ ምክልኻል ክትገብር እናተላበና ፈጣሪ ጽላሉ ከንብረልካ ንምነ። ዝኸበርካ ውጹዕ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቅዋምካ ተግባራዊ ንምግባር ትሸባሸበሉ ኣብ ዝነበርካ እዋን እቲ ቅንጣብ ሓልዮት ናይ ህዝቡ ዘይብሉ ዉልቀ መላኺ ስርዓት ኢሰያስ ብምስምስ ዶብ ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ባዕሉ ብዝጻሕተሮ ኲናት ኣሽሓት ብሉጻት ቀያሕቲ ደቅኻ ከፊልካ ኢኻ። ቅዋም ይተግበር ስለዝበሉ ጥራይ ጀጋኑ ደቅኻ ኣብ ጎዳጉዲ ሓይርዎም ይርከብ:: ህዝብና ይኣክል ምልኪ ብምባል በቲኹ ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን :ሕጂ’ውን ደጊሙ ኮረሻ ስልጣኑ ንምንዋሕን፡ ፍትሓዊ ቃልስና ንሙቕጻይን ብቅሉዕ  ምስ ልዑላውነትካ ዝደፈረን ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕሰረን ዋሕስ ክኾኖ ዝኽእል ፋሉል ውልቀ መላኺ ዶር ኣቢይ ተሻሪኹ ንጥፍኣትካ ተላዒሉ ይርከብ። ነቶም ትማሊ ማሪኽካ ብሰላም ናብ ዓዶም ዘፋነኻዮም ናይ ደርጊ ጀነራላት ነበር ከይተረፈ ኣብ ጎኖም ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ወራር የካይዱን ኣእላፍ ንጹሃት የህልቑን ኣለዉ። ዎ ህዝቢ ኤርትራ እዞም ክልተ መለኸቲ ስልጣኖም ንምንዋሕ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኣዕናዊ ወራር፡ እንትርፎ መቕዘፍትን ብሩህ መጻኢ ዕድላት ወለዶታትካ ሙኽላፍን ሓሊፉ ዘምጽኦ ፍታሕ ስለዘይህሉ : ዳግማይ ኣብዚ ንረብሓኻ ዘይኮነ ኩናት ጽግዒ ምልካዊ ስርዓታት ብምኻን ህይወት ብሉጻት ደቅኻ ካብ ምኽፋል ክትቁጠብ ንጽውዕ:: ዓወት ናይዞም ክልተ መለኽቲ ኣብ ልዕሊ’ዚ ክልተ መዘና ህዝብታት ከምጽኦ ዝኽእል ከቢድ ሳዕቤን ትስሕቶ ኣይንብልን። ነቲ ትማሊ ብኽቡር መስዋእቲ ደቅኻ መኸተምታ ዝገበርካሉ ምዕራፍ ታሪኽ ንኽድግሙ ዝገብርዎ ዘለዉ ሃቐነታት ከም ጻሓይ ቀትሪ ደሚቑ ትዕዘቦ ስለዘለኻ : ከምቲ ዝሓለፈ ሓሪንካ ጨቆንትኻ ዝኣለኻ ሕጂ’ውን ኣብ ጎኒ ደለይቲ ፍትሒ ደቅኻ ብምኻን ሰሪ ጥፍኣትካ ዝኾኑ  መለኽቲ ንምእላይ ፡ ቀጻሊ ህላውነትካን ውሕስነትካን ንምርግጋጽ እቲ እዋን ሕጂ’ዩ እሞ ንዛዛሚ ዓወት ናይ ሓባር መጻኢ ሓቢርና ንቃለስ።

     ሕጂ’ውን ዓወት ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ;

ውድቀት ንፋሽሽታውያንን ውልቀመለኽትን ኢሰያስን ዶ/ኣቢይን

ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ !!!

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

11 ሕዳር 2020

መውሃቢ ርእይቶ

ኢመልይኩም ኣይክረአን ኢዩ።