ሮቡዕ , 28 መስከረም 2022
ሓደሽ ትሕዝቶ

መድረኻዊ ጻዊዔት፡

መድረኻዊ ጻዊዔት፦

ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ተዓዛቢ ክኸውን ኣይግባእን!!

ኲናት ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ትግራይን ክብሃል ብዝኽእል ብኹሉ መኣዝን ተወሊዑ ኣሎ። ህዝቢን ሰራዊትን ዳግም ይሃልቁ ኣለው። ንብረትን መሰረተ ልምዓትን ይዓንው ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን እና ተሃደኑ ገንሽል ናይ ሓደ ብዂናት ዝሰኸረ ሓሳድ መራሒ ኮይኖም ኣለው። ስርዓት ኢሰያስ ኣብ ልዕል መንግስቲ ትግራይ ኩሉ መዳያዊ ኲናት ብምውላዕ ብኣላይነት ይመርሖ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ መሪሕነት ሃጓፍ ብምግጣሙ ንምጥቃዕቲ ሓይልታት ትግራይ ክምክቶ ብዘይምኽኣሉ፡ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንወልቃይት-ሕሞራ ከይፍንጥሶ ብምስጋእ ውልቀመላኺ ኢሰያስ ኢዱ ሰብሲቡ ብምእታው ናይ’ዚ ዝኸይድ ዘሎ ኲናት ምሉእ ብምሉእ ብሓላፍነት ተሰኪሙ ይመርሕ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም በቢ ግዜኡ ከሰልጥኖም ዝጸንሐ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ፡ ሓደ እዚ (command) ምሉእ ሰራዊት ፈደራል ናብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ብምምጻእ ካብ ኦምሓጀር ክሳብ ቆሓይን ኣብ ዝተዘርግሐ ግንባር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብሓባር ዓሪዶም ቀንዮም። ካብ ከባቢ ኣውጋሮን ማይ ሽግልን ባረንቱን ብምብጋስ ናብ ኣድያቦ ገስጊሶም ኣለው። ምስ ሰራዊት ፈደራል ብምዃን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ዝዋግኣ ዘለዋ ክፍለሰራዋታት ኤርትራ 22,525, 63,37,26 ይርከብአን። ክፍለ ሰራዊት 84 ብዕለት 2 መስከረም 2022 ብጎንደር ብለማሉሞ ኣቢሎም ንግንባር ዓደርቃይ ዓሪዶም። እዛ ክፊለሰራዊት እዚኣ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ ክፍለሰራዊታት እታ ዝሓሸ ክንክንን ስልጠናን ዝግበረላ ናይ ኮማንዶ ፍልይቲ ኣሃዱ ኢያ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዝነበረ ኲናት ሓለዋ ከተማታት ኮይና ብምጽናሕ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ትሳተፍ ኣላ። ክፍለሰራዊት 84 ቅድሚ ናብ ግንባር ዓዲ ኣርቃይ ምሕላፋ ብሱዳን ክመጽእ ንዝኽእል እንተታት ክትምክት ኣብ ከባቢ ራውያን በረኸትን ዓሪዳ ኢያ ጸንሓ።
ብወገን ግንባረ ዛላበሳ ኣብ ቅድሚት ግንባር ዓሪደን ዝጸንሓ ክፍለሰራዊታት 25,19, 16, 17 ኢየን ነይረን። ብድሕሪኤን ድማ ብወዲ ሓሊማ ዝምርሓ 7 ናይ ምልሻ ብርገዳት ኣለዋ። እዚ ኲናት ምስ ትሓስበ ግን ካብ ዓሰብ ሰለስተ ክፍለሰራዊት ማለት ክፍለሰራዊት 12,18,28 ወሃብቲ ደገፍ (ሪዘርቫ) ብምምጻእ ኣብ ሓዋጹ ከባቢ ዓዲ ቀይሕን ከባቢታት ሰንዓፈን ኣዳልዩወን ጸኒሑ። ብዘይካ‘ዚ ኣዝዩ ጽዑቅ በቢ ዓይነቱ ከቢድ ብረታት ኣብቲ ናይ ቅድሚ 22 ዓመታት ዝነበረ ዕርድታት ተተኺሉ ኣሎ። ድሮ ውን ንዓድግራትን ራማን ይድብድብ ኣሎ። ኣብ እምባ መስሓል ራዳር ብምትካል ንመላእ ሰሜን ትግራይ ንክቆጻጸሩ ኣኽኢሉዎም ኣሎ። ብወገን ግንባር ጸሮና ክሳብ እንዳ ገርግስ ዘለዋ ክፍላተ ሰራዊት 13 ,27, 38, 55 ኢየን። ኣብዚ ግንባር እዚ ዓሪደን ዘለዋ ከፍላተ ሰራዊታት ብዙሕ ግዜ ከምዝቀያየሩ ካብቲ ቦታ ዝለኣኽዎ እሙናት ኣባላትና ሓቢሮም ። ብምብራቃዊ ግንባር ድማ ተወርዋሪ እዚ ንበርሓለ ይግስግስ ኣሎ። ብኻልእ ሸነኽ ምድላዋት ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ዕለት 29-30 ነሓሰ ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ፡ ንኹለ ውሽጣዊ ጸጥታን ኣተሓሕዛ መንግስታውን ማሕበራውን መድያታት ዝምልከት መምርሒ ሂቡ ከምዝተመልሰ ምንጭታትና ይገልጹ። እዚ ኩሉ ምድላዋት ክሳብ ዕለት 3 መስከረም ብምክያድ ድማ ሕጂ ብኹሉ ኣንፈት ማለት 360 ዲግሪ ኲናት ብምውላዕ ንመንእሰያት ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ዝኸፍአ ህልቂትን ዕንወትን ኣእቲየሞ ይርከቡ። እዚ ህልቂት እዚ ከብቅዕ እንተኾይኑ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ኣይፋል ብምባል ተወዲቡ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ። ከይተወደብካ ዝረጋገጽ ዓወትን ዝመጽእ መስተርሆትን የለን።
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!
ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን 10/መስከረም 2022

መውሃቢ ርእይቶ

ኢመልይኩም ኣይክረአን ኢዩ።